Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Evakurent att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Hantering av personuppgifter inom Evakurent

Evakurent ingår i en koncern, Furuheim & Arrelid Förvaltning AB. Evakurent kan lämna ut behandlade personuppgifter till andra företag inom koncernen i syfte att upprätthålla och administrera våra tjänster och funktioner, samt i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Bolag i koncernen Furuheim & Arrelid Förvaltning AB

Furuheim & Arrelid Förvaltning AB koncern består av bland annat följande bolag som kan hantera dina personuppgifter:

 • Svenska Entreprenad & Förvaltnings AB (SEFAB)
 • Evakurent Uthyrning AB
 • Vidur Fastigheter AB

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. biträdesavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in Personuppgifter från dig (såsom namn och e-postadress) om du väljer att kontakta oss via exempelvis e-post, webbplats, telefon eller brev.

Vi kan även samla in Personuppgifter från andra källor när vi mäter och analyserar vår aktivitet i sociala medier (t.ex. från utgivna artiklar och kanaler i sociala medier).

De flesta av våra webbplatser erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge oss feedback gällande våra tjänster och vår verksamhet. Om du använder en sådan funktion kommer Evakurent att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara dina frågor eller hantera din feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Feedback och kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara frågor och hantera feedback från dig.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Evakurent behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom redovisning- och skatteskyldigheter. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Transaktionsuppgifter
 • Annan information som är nödvändig för ändamålet

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 c) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att Evakurent ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

Evakurent bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lag som Evakurent är bunden av. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som Evakurent är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser); och (iii) så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Evakurent

Evakurent kan lämna ut personuppgifter till externa parter såsom IT-leverantörer, kommunikationsbyråer och andra som tillhandahåller tjänster som behandlar personuppgifter enligt Evakurent instruktioner.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personupp­gifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på ermaskinuthyrning.se.